hulp na ongeval

Hulpmiddelen

Voor de hulpmiddelen die de doelgroep van de Zvw heeft zijn er twee regelingen. De Wmo en de Zvw. 

De Wmo voorziet in hulpmiddelen die mensen in staat stelt thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen en middelen waarmee men zich in huis en daarbuiten goed kan verplaatsen. Denk hierbij aan een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. De Wmo voorziet tevens in voorzieningen zoals vervoer en dagbesteding.

De overige hulpmiddelen vallen onder de Zvw of komen voor eigen rekening.  In het basispakket van elke zorgverzekeraar staat welke hulpmiddelen vergoed kunnen worden en bij welke indicatie. In aanvullende pakketten kunnen ook andere hulpmiddelen voor (gedeeltelijke) vergoeding staan. Sommige hulpmiddelen worden in eigendom gegeven, andere in bruikleen. Hulpmiddelen die korter dan een half jaar gebruikt worden, kunnen door zorgverzekeraars vergoed worden.

Intensieve kindzorg

Met ingang van 2015 valt intensieve kindzorg onder de Zorgverzekeringswet. Zoals eerder al opgemerkt bij de Wet langdurige zorg is er een overgangsregeling voor kinderen van 5 tot 18 jaar die onder de AWBZ  een extramurale (zorg aan huis) AWBZ-indicatie met intensieve kindzorg hebben. Zij vallen onder de Wlz.

De indicatie Intensieve Kindzorg is bedoeld voor:

  • Kinderen met een zwaar complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap, die behoefte hebben aan verzorging of verpleging en waarbij permanent toezicht noodzakelijk is.
  • Kinderen met lichtere complexe problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij één of meer specifieke verpleegkundige handelingen nodig zijn en waarbij de zorg in nabijheid beschikbaar moet zijn.

De omschrijving van de doelgroep vertoond veel overeenkomsten met de omschrijving van de doelgroep van de Wlz. Het verschil betreft de leeftijd; tot 18 jaar.

Een kinderarts dient de noodzaak voor de indicatie “ Intensieve Kindzorg “ te verstrekken. Een kinderverpleegkundige dient vervolgens met de ouders een zorgplan op te stellen op basis waarvan de verpleging en verzorging kan worden ingericht.

De verstrekking van de verpleging en verzorging en de Intensieve kindzorg krachtens de Zvw verlopen  via het Zorgkantoor.

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet vervult per 2015 een belangrijke rol voor mensen die niet tot de doelgroep van de Wlz worden gerekend, maar wel behoefte hebben aan hulp en zorg. Dit voor wat betreft persoonlijke verzorging zoals hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen. 

Uitzondering op de regel betreft de zorg voor mensen met cognitieve problemen. Denk hierbij aan Alzheimer  en  slachtoffers met niet aangeboren hersenletsel (NAH).  De kosten van de verzorging en begeleiding voor deze groep gaat tot de Wet maatschappelijke ondersteuning behoren. De uitvoering hiervan ligt bij gemeenten.

Zorg aanvragen (Zvw)

Vanaf 2015 bekijkt de wijkverpleegkundige samen met cliënten wat die aan verpleging en verzorging nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen.

De wijkverpleegkundige coördineert de zorg rondom de cliënt. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

De Zvw kent voor wat betreft de zorg de keuzemogelijkheid tussen een Persoonsgebonden Budget en Zorg in natura.

Het eigen risico dat de Zvw kent is op de kosten van verpleging van toepassing.

Zorg aanvragen (Wlz)

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toetst of u voor de Wlz in aanmerking komt.

In een persoonlijk gesprek met de patiënt (diens vertegenwoordiger) zal  een indicatiesteller van CIZ  de noodzaak tot 24-uurs zorg dan wel permanent toezicht beoordelen.Aan de hand van de intake kan een zorgprofiel worden toegekend. Dit profiel is bepalend voor de zorg (hulp in natura) of het budget dat men vervolgens via het Zorgkantoor kan verkrijgen. 

Op basis van het zorgprofiel moeten concrete afspraken gemaakt worden met een zorgaanbieder over de zorg. Dit moet worden vastgelegd in het zorgplan. Daarin wordt vastgelegd wat de doelen van de zorgverlening zijn, wie de zorg verleent en hoe de afstemming verloopt.

Het PGB wordt door de sociale verzekeringsbank beheert.  Aan de hand van facturen kan men het budget besteden. Dit geldt ook voor de situatie dat men door mantelzorgers wordt verzorgd.Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook