hulp na ongeval

Voertuig

Wat is een cascoverzekering?

De cascoverzekering vergoedt bijna alle schade die op de weg aan uw voertuig kan ontstaan.  De cascoverzekering biedt ook dekking wanneer een ongeval ontstaat door eigen schuld. Ook de schade aan uw voertuig door brand, blikseminslag, hagel en storm is op de cascoverzekering gedekt. Ook diefstal valt onder de dekking.

Wat is een beperkte cascoverzekering?

De beperkt casco verzekering wordt ook wel de WA-extra of WA-plus genoemd. De beperkt casco verzekering vergoedt de schade aan uw voertuig als die is ontstaan door een letterlijk in de polis omschreven gebeurtenis, zoals: brand, blikseminslag, hagel, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

Let op! Alleen als de situatie in de polis van de beperkt cascoverzekering wordt genoemd kan er dekking zijn.  

Wat is een vakantie-cascoverzekering?

De vakantie cascoverzekering is een verzekering die gedurende een korte periode dekking biedt voor schade aan een voertuig. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie. 

Lange afstanden afleggen en het rijden in een nieuwe omgeving verhoogt het risico op schade aan een voertuig. Wanneer u standaard alleen een WAM-verzekering heeft, kunt u een vakantie-cascoverzekering sluiten voor de periode dat u met de auto op vakantie gaat. Over het algemeen willen verzekeraars de vakantie cascoverzekering alleen bieden als uw auto niet ouder is dan 10 jaar. 

Wat is een oldtimerverzekering?

Wanneer uw auto ouder is dan 25 jaar kunt u een oldtimerverzekering afsluiten. 

Meestal accepteren verzekeraars de relatief goedkope oldtimerverzekering alleen, wanneer de klassieke auto uitsluitend recreatief of hobbymatig wordt gebruikt. 

Vaak wordt er bij het afsluiten van een oldtimerverzekering een maximum gesteld aan het aantal kilometers dat u jaarlijks met de klassieke auto mag rijden. 

Voor kostbare oldtimers kunt u een oldtimerverzekering met volledige cascoverzekering afsluiten. Soms moet u daarvoor een taxatierapport laten opmaken. Een beperkte cascodekking bij een oldtimerverzekering is vaak wel mogelijk zonder taxatierapport.

Aansprakelijkheid

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering? 

Wanneer er iets mis gaat, en iemand daarvoor verantwoordelijk is, dan kan de schade die ontstaat meestal op de verantwoordelijke worden verhaald. Dat wordt aansprakelijkheid en het claimen van schade genoemd.

Zowel een particulier als een bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden. De financiële consequenties van aansprakelijkheid kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld in de situatie van aansprakelijkheid voor een ongeval waarbij iemand gewond is geraakt. Om uzelf of uw bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid kunt u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren; de AVP
 2. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven; de AVB
 3. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; de WAM

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Wanneer u of een van uw gezinsleden (letsel)schade toebrengt aan anderen, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.Niet alleen het slachtoffer kan u aansprakelijk stellen en een claim indienen. Diens zorgverzekeraar kan u bijvoorbeeld ook aansprakelijk stellen voor de kosten van de medische behandeling. Een werkgever kan u aansprakelijk stellen voor het salaris dat men gedurende het ziekteverzuim aan het slachtoffer moest doorbetalen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt dit aansprakelijkheidrisico in de privésituatie. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid voor bepaalde schades waarmee werkgevers / bedrijven geconfronteerd kunnen worden. De verzekering biedt bijvoorbeeld dekking voor aansprakelijkheid voor de schade die medewerkers veroorzaken bij een klant maar ook voor aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade die een personeelslid door een ongeval op het werk oploopt.

 

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-verzekering)

De bezitters van een motorrijtuig zijn wettelijk verplicht een WAM-verzekering af te sluiten. De afkorting WAM betekent Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

De WAM-verzekering voor de auto of motor is de verzekering waarbij u de groene kaart krijgt.

Een motorrijtuig is meer dan een auto of een motor. In de WAM wordt een omschrijving gegeven van de situatie waarin een rij- of voertuig als een motorrijtuig moet worden beschouwd.

De WAM omschrijft het begrip motorrijtuig als volgt: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.

Kortom geen trein, tram, boot of vliegtuig. Verder (bijna) alle rij- of voertuigen met een mechanische aandrijving.

De WAM verzekering dekt de schade die met of door het motorvoertuig aan anderen wordt toegebracht. Ook de (letsel)schade die door een fout van een bestuurder aan diens eigen passagiers wordt toegebracht, of schade die door afvallende lading ontstaat valt onder de dekking van de WAM verzekering.

Het bijzondere aan de WAM verzekering is dat slachtoffers de verzekeringsmaatschappij waar de WAM verzekering is afgesloten zelf rechtstreeks kunnen benaderen als zij door het motorrijtuig schade of letsel hebben opgelopen.

De WAM verzekering biedt dekking voor alle claims die voortkomen uit een ongeval met het motorvoertuig. Naast het slachtoffer kunnen ook andere instanties, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de werkgever van het slachtoffer de WAM-verzekeraar rechtstreeks benaderen.

Bezit

Denkt u bij deze verzekeringen aan:

- inboedel (de spullen in uw huis); 
- opstal (uw huis en de bijbehorende gebouwen);
- glasverzekering.

Toelichting:

Inboedelverzekering:

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen die niet in en aan het huis vast zitten. Hieronder vallen uw meubels, gordijnen, zwevende parketvloer, maar ook kostbare bezittingen als sieraden, audio- en videoapparatuur. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar erg aan te raden.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

- brandschade
- waterschade
- schade veroorzaakt door een blikseminslag
- ontploffing
- inbraak
- gewelddadige beroving
- storm (minimaal windkracht 7)
- schroeien en smelten

Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuld of achterstallig onderhoud is niet gedekt.Opstalverzekering:

Een opstalverzekering is een verzekering voor schade aan uw huis. De verzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Hieronder vallen ook leidingen, de centrale verwarming, de badkamer en het toilet. Let op: meestal vallen ook de fundamenten van het huis onder de dekking, maar dit is niet altijd het geval. Schade aan uw huis door bijvoorbeeld aardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten van dekking.

Een opstalverzekering biedt bijvoorbeeld schadevergoeding als er sprake is van schade door:

- brand- en of blusschade
- rook- en roetschade
- schade door ontploffing
- wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
- blikseminslag
- storm
- neerslag en vorst
- inbraak en diefstal
  

De schade wordt alleen vergoed als het om een 'onzeker voorval' gaat. Als het dak van uw huis instort door achterstallig onderhoud, keert de verzekering geen vergoeding uit.

 

Arbeidsongeschiktheid

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer u door ziekte of letsel niet meer kunt werken, of veel minder aan kunt, dan heeft dat gevolgen voor uw inkomen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u de inkomensschade opvangen. 

Er zijn verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor een goed advies over de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering in uw situatie, kunt u het best een assurantieadviseur raadplegen. 

 1. De arbeidsongeschiktheidsverzekering
 2. De WGA hiaat verzekering
 3. De WIA excedent verzekering
 4. De woonlastenverzekering

 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is vooral belangrijk voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid vanuit sociale verzekeringen, zoals de WIA. 

Wanneer u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of door ziekte, biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering een periodieke uitkering tot maximaal 65 of 67 jaar. 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert bij arbeidsongeschiktheid een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. 

Het is gebruikelijk dat er bij arbeidsongeschiktheid een bepaalde wachttijd van toepassing is. In die periode zal dan geen uitkering plaatsvinden. 

Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan zal er ook een gedeeltelijke uitkering plaatsvinden. Er volgt dan een uitkering op basis van een percentage van het afgesproken (verzekerde) bedrag. 

De hoogte van de uitkering wordt dan volgens in de polis vastgelegde afspraken (voorwaarden) bepaald.
 

De WGA-hiaatverzekering

Wanneer u als werknemer arbeidsongeschikt raakt heeft u gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling dan wel recht op een uitkering krachtens de Ziektewet. 

Indien u na deze periode nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de WGA uitkering vanuit de WIA. Dit heeft gevolgen voor uw inkomen. 

Wat is de hoogte van een WGA loongerelateerde uitkering?

De WGA uitkering is meestal eerst een  loongerelateerde uitkering en daarna volgt een vervolguitkering. De loongerelateerde uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon.

Hieraan zijn echter grenzen gesteld. Het bedrag dat maximaal als “laatstverdiende loon” kan worden aangehouden is hooguit het door de overheid vastgestelde maximale dagloon. 

Hoelang duurt een WGA loongerelateerde uitkering?

De duur van de WGA loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De termijn is gelijk aan die van de WW. De maximale duur is 3 jaar en 2 maanden. Na afloop van de voor u geldende periode wordt beoordeeld welke WGA vervolguitkering u krijgt. 

Wat is de hoogte van een WGA vervolguitkering?

Voor het bepalen van de hoogte van de vervolguitkering wordt eerst door UWV bepaald wat u met uw beperkingen nog zou kunnen verdienen. 

Als het u lukt om minstens 50% van dat door UWV vastgestelde inkomen te verdienen, dan krijgt u een vervolguitkering van 70% van uw laatstverdiende loon. Verdient u niets, of minder dan 50% van het door UWV vastgestelde bedrag dan krijgt u een vervolguitkering op basis van het vastgestelde percentage, berekend over het minimumloon. Dat geeft een enorme terugval in inkomen. 

Indien uw inkomen niet boven het maximale dagloon uitkomt kunt u zich met de WGA- hiaatverzekering verzekeren van een aanvulling op de WGA- vervolguitkering zodat uw inkomen er niet verder op achteruit gaat dan tot 70% van uw laatstverdiende loon.

 

De WIA- exedentverzekering

De hoogte van een uitkeringen op grond van de WIA wordt mede bepaald door de hoogte van het laatst verdiende loon. Aan het bedrag dat als laatst verdiende loon voor een berekening wordt gebruikt zijn grenzen gesteld. Voor mensen met een wat hoger inkomen kan dit grote financiële gevolgen hebben. 

Het bedrag dat maximaal als “laatstverdiende loon” kan worden aangehouden wordt begrenst door het door de overheid vastgestelde maximale dagloon. Dit bedrag wordt periodiek vastgesteld. 

Indien u aanzienlijk meer verdient dan het maximum dagloon, dan zal een WIA uitkering fors lager uitvallen dan 75% van uw laatstverdiende loon. 

Met de WIA-excedentverzekering kun u zich verzekeren van een uitkering over dat deel van uw inkomen dat boven het maximumdagloon uitkomt. 

De Woonlastenverzekering

Met een woonlastenverzekering kunt u zich verzekeren van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid waarmee u in staat bent (een deel van) de vaste lasten te betalen. Het is vaak ook mogelijk onvrijwillige werkloosheid mee te verzekeren.

 

Ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?

Wanneer u door een ongeval gewond raakt, en de gevolgen blijvend zijn, kan dat grote financiële consequenties hebben. Met een ongevallenverzekering verzekert u zich voor het verkrijgen van een geldbedrag in zo'n situatie. 

Er zijn verschillende soorten ongevallenverzekeringen: 

 1. De ongevallenverzekering
 2. De ongevallenverzekering voor inzittenden/ opzittenden
 3. De gezinsongevallenverzekering
 4. De reisongevallenverzekering

 

De ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert een (vooraf afgesproken) bedrag uit bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. De uitkering is afhankelijk van de ernst van de situatie.

Zoals hierboven vermeld, zijn er verschillende vormen. De meeste verzekeringen kennen minstens twee rubrieken: de rubriek ‘overlijden’ en de rubriek ‘invaliditeit’. Per rubriek kunt u zich voor een bedrag verzekeren. De mogelijkheden zijn divers. In de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering wordt omschreven op welke wijze een uitkering tot stand komt. 


De ongevallenverzekering voor inzittenden/ opzittenden

De ongevallenverzekering voor inzittenden keert een van te voren afgesproken (verzekerd) bedrag uit als een inzittende van uw auto door een ongeval letsel oploopt en blijvend invalide raakt of door het ongeval overlijdt. Bij invaliditeit is de uitkering is afhankelijk van de ernst van het letsel. Bij gedeeltelijke invaliditeit volgt een gedeeltelijke uitkering. 

Het maakt voor de uitkering vanuit de ongevallenverzekering voor inzittenden niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. Er wordt ook niet gekeken naar de werkelijke schade. Het gaat om het bedrag dat verzekerd is. De dekking geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden, maar ook tijdens het in- en uitstappen, of bij het uitvoeren van een noodreparatie langs de weg. 

Voor bezitters van een motor of een bromfiets is er de ongevallenverzekering voor opzittenden. 

De gezinsongevallenverzekering  en de reisongevallenverzekering hebben over het algemeen de zelfde dekking. Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook