hulp na ongeval

Participatie tools

Re-integratie tools

Werknemers:

  • Indien u naar het oordeel van UWV arbeidsongeschikt bent, maar desondanks werkt in aanvulling op de uitkering krachtens de WIA of Wet Wajong, dan mag u een deel van het salaris uit werk houden. Zo heeft u meer inkomen dan wanneer u niet werkt.
  • U kunt van UWV of uw gemeente hulp krijgen bij de re-integratie.
  • Er is een regeling ten behoeve van het starten van een eigen bedrijf voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het is mogelijk de uitkering in de beginperiode door te laten lopen. Ook zijn er mogelijkheden in de vorm van een starterskrediet.
  • Om te kunnen ervaren of een bepaalde baan passend is kan, met behoud van de uitkering,  een onbetaalde proefplaatsing van maximaal 2 maanden (met eventuele verlenging tot maximaal 6 maanden) worden aangevraagd.

Werkgevers:

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden.

  • Een werkgever kan een verzoek indienen om minder loon te betalen (loondispensatie).
  • Bij UWV kan een no-riskpolis worden gevraagd indien men een baan aanbied aan iemand met een arbeidsbeperking. UWV compenseert de werkgever dan gedurende 5 jaar voor doorbetaling van het loon indien de werknemer langdurig ziek wordt.
  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor het aanpassen van de werkplek. Bijvoorbeeld voor een traplift of een aangepast toilet.
  • Indien een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst wordt genomen kan een werkgever kan korting (of vrijstelling) krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen. Dit wordt de mobiliteitsbonus genoemd.

Bijstandsuitkering

Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, is er de bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering biedt een uitkering waarmee enige financiële ondersteuning wordt geboden zolang iemand niet genoeg geld heeft om van te leven. De uitkering stopt zodra u weer voldoende inkomen heeft.

U vraagt de bijstandsuitkering aan op de website werk.nl. Let op, bij het bepalen van het recht op een uitkering wordt beoordeeld wat uw financiële situatie is. Heeft u veel eigen vermogen? Dan moet u eerst een deel daarvan opmaken.

Indien u een uitkering krijgt op grond van de Bijstand dan moet u actief op zoek naar werk. De gemeente kan u daarbij behulpzaam zijn, bijvoorbeeld met scholing en begeleiding. Gemeenten mogen bij het verstrekken van een Bijstandsuitkering verlangen dat daar u daar iets voor doet, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Indien u jonger bent dan 27 jaar dan krijgt u de eerste 4 weken nog geen uitkering. U moet dan direct actief gaan zoeken naar werk of een opleiding. Dit wordt de verkenningsfase genoemd. Na deze periode bepaalt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Lees hier alles over de Bijstandsuitkering.

WIA (algemeen)

Als bescherming tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid is er sinds 1 januari 2004 de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, afgekort: de WIA. Deze wet geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering.

Als basis regel geldt dat het moet gaan om een werknemer die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden en na 104 weken nog voor 35% arbeidsongeschikt is.

De mate van arbeidsongeschiktheid (de bepaling van het percentage) en de te verwachten duur daarvan wordt beoordeeld en vastgesteld door een verzekeringsgeneeskundige (een arts) en een arbeidsdeskundige (iemand die weet wat je moet kennen en kunnen voor een beroep) van UWV.

De WIA kent twee regelingen:

  1. -de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten genoemd, de IVA
  2. -de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten, de WGA

Participatiewet

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. De Participatiwet biedt 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie.Tijdelijk of vast dienstverband

Wanneer u in loondienst bent en als gevolg van een letsel of een ziekte niet in staat bent te werken, dan heeft u gedurende een bepaalde periode recht op doorbetaling van uw salaris.

Indien een werkgever niet verplicht is het salaris door te betalen kunt u wellicht een uitkering verkrijgen. Er zijn een aantal uitzondering hierop. Bijvoorbeeld de situatie dat iemand zijn ziekte of letsel zelf opzettelijk heeft veroorzaakt.

De basisregel is dat een arbeidsongeschikt geraakte werknemer gedurende maximaal 104 weken (dat is 2 jaar) recht heeft op doorbetaling van tenminste 70% van het salaris. De Wet heeft bepaald dat de werkgever gedurende maximaal 104 weken in ieder geval niet meer dan in totaal 170 % van het salaris mag doorbetalen. Vaak wordt in de praktijk het salaris gedurende het eerste jaar volledig (100%) betaald en in het tweede jaar nog 70 %. 

De lengte van de periode wordt onder andere bepaald door de duur van de arbeidsovereenkomst. Bij iemand die werkt op basis van een halfjaar contract zal bijvoorbeeld een kortere periode aangehouden worden. 

Bij hoge inkomens gelden verder nog beperkingen ten aanzien van de hoogte van het loon dat doorbetaald mag worden, waardoor de loonbetaling op een lager percentage kan uitkomen.Een werkgever mag meer betalen.

Hoe het voor u geregeld is kunt u waarschijnlijk in uw arbeidsovereenkomst of in de voor u geldende CAO of lezen.Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook