hulp na ongeval

Verzuimbegeleiding

Re-integratie betekent kort gezegd: terugkeren naar werk.

De overheid vindt het belangrijk dat werkgevers zich voor re-integratie inzetten. Een goede re-integratie voorkomt immers dat mensen een uitkering moeten aanvragen.

De plichten op het gebied van re-integratie zijn opgenomen in de Arbowet. In deze wet is onder andere bepaald dat een werkgever een zieke werknemer moet helpen om hem of haar weer aan het werk te kunnen laten gaan.

Wanneer er beperkingen zijn waardoor u uw baan niet meer kunt uitvoeren en u uiteindelijk een Ziektewet, WIA of andere uitkering van UWV krijgt, biedt UWV mogelijkheden om de re-integratie te vergemakkelijken.

Aanpassing van de werkplek

Denk bijvoorbeeld aan een speciale bureaustoel.  

Vergoeding voor vervoer

Wanneer u moet reizen om op uw werk te komen, en dit door uw klachten lastig is, dan kan het UWV helpen. Er zijn bijvoorbeeld vergoedingen mogelijk voor taxivervoer of aanpassingen aan uw auto of fiets.  

Jobcoach

Wanneer u begeleiding nodig hebt op uw werk kan door UWV een jobcoach worden ingeschakeld. Een jobcoach begeleidt en ondersteunt u in uw werk. 

De aanvraag van dit soort voorzieningen wordt kritisch beoordeeld.

Op de website van UWV vindt u in detail alle informatie over re-integratie en de voorzieningen die er op dat gebiedt zijn. Kijkt u voor informatie hierover ook eens op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het SZW.


Proefplaatsing 

Heeft u de mogelijkheid om ergens te gaan werken, maar twijfelt de werkgever nog of u het werk aan kunt?  In dat soort situaties kan een proefplaatsing  een goede oplossing zijn.

Bij een proefplaatsing gaat u 2 maanden werken bij een werkgever. Op deze wijze kunt u werkervaring op doen en kunt u zich bewijzen in de functie. De beoogde werkgever moet schriftelijk verklaren dat men van plan is om u een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor minimaal 6 maanden. Bij de start van een dienstverband wordt vaak een proeftijd besproken. Dat is na een proefplaatsing niet meer nodig. Indien u en de werkgever tevreden zijn over het resultaat dat bij de proefplaatsing is behaald, kunt u direct in dienst treden.

De proefplaatsing kan worden aangevraagd indien:
U een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt;
U een WW-uitkering heeft (langer dan 3 maanden) en het de verwachting is dat u zonder proefplaatsing moeilijk een baan kunt krijgen.

Voor een proefplaatsing moet u aan voorwaarden van UWV voldoen. Op de website van UWV kunt u hier meer over lezen.

No-riskpolis

Bent u langdurige ziekte of heeft u handicap?  Indien u aan het werk gaat, kunt u bij UWV een no-riskpolis aanvragen. Met de no-riskpolis wil UWV werkgevers stimuleren om werkzoekenden met een ziekteverleden of handicap in dienst te nemen.

De no-riskpolis houdt in dat UWV uw werkgever een Ziektewet uitkering betaalt als u (weer) ziek wordt. Met de no-riskpolis hoeft een werkgever dan een groot deel van uw loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt voor de eerste 5 jaar dat u in dienst bent. Op de website van UWV kunt u hier alles over lezen.


Wilt u meer informatie over voorzieningen of vergoedingen? Raadpleeg dan onze re-integratiedeskundigen.   

Vervoersvoorziening

Indien het als gevolg van een beperking niet  mogelijk is om zelf met het openbaar vervoer of in een gewone auto naar het werk reizen, dan kunt u bij UWV een vervoersvoorziening aanvragen.

Wat zijn vervoersvoorzieningen voor werk?

   -
een aangepaste fiets of vergoeding om de eigen auto aan te laten passen;
   - een aangepaste auto in bruikleen;
   - een kilometervergoeding;
   - vergoeding van taxikosten.

Lees meer over vervoersvoorzieningen voor het werk.

Deskundigenoordeel

De werkgever en de werknemer moeten samen de re-integratie regelen. UWV geeft hierover geen advies. Wanneer de re-integratie naar de mening van een van beide partijen niet goed verloopt kan bij UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd.

Er kan door zowel de werkgever als de werknemer een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij UWV voor een oordeel over de onderstaande punten.

  • Kan de werknemer zijn eigen werk doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk binnen of buiten het bedrijf dat de werknemer wil of moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?

Een medewerker is niet verplicht om aan een deskundigenoordeel mee te werken.

De uitkomst van een deskundigenoordeel is niet bindend voor partijen, maar UWV zal de uitkomst aan het einde van de wachttijd uiteindelijk wel betrekken in de beoordeling van het re-integratieverslag.

In de volgende situaties geeft UWV geen deskundigenoordeel:

  • Als werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn dat de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg is van ziekte.
  • Wanneer de werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek of de medewerker geschikt is voor zijn eigen werk.

U kunt het deskundigenoordeel bij UWV aanvragen met het formulier "Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever""  of "deskundigenoordeel aanvragen".

Voor het deskundigenoordeel worden door UWV kosten in rekening gebracht.

Aanpassing werkplek

Met hulpmiddelen of aanpassingen kan een situatie worden gecreëerd waarin iemand met een beperking in staat wordt gesteld een bepaalde functie te kunnen uitoefenen. Omdat voorzieningen kostbaar (kunnen) zijn, en de kosten voor een bedrijf de drempel kunnen vormen om hierin te investeren, verstrekt de overheid subsidie op werkplekaanpassingen.

Bij werkplekaanpassingen wordt onderscheid gemaakt tussen voorzieningen die mee-neembaar zijn en voorzieningen die niet mee-neembaar zijn.  Voor beiden geldt dat slechts de goedkoopste passende oplossing voor subsidie in aanmerking komt.

De beoordeling van de aanvraag wordt door UWV gedaan. UWV beoordeelt of de voorziening nodig is. Een belangrijke bepaling hierbij is dat het moet gaan om de situatie dat een iemand blijvend een beperking heeft, of zoals dat officieel wordt genoemd, structureel functioneel beperkt is.

Wat is een meeneembare werkvoorzieningen?

Een meeneembare werkvoorziening is bedoelt voor werknemers. Zij kunnen bijvoorbeeld de aan hun handicap aangepaste stoel of computer weer meenemen naar een nieuwe werkgever.

Let op, wanneer het gaat om een re-integratie situatie bij de eigen werkgever dan valt het verstrekken van een voorziening veelal onder de
re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever.

Voorzieningen/ subsidie kan bij UWV worden aangevraagd wanneer het een aanpassing betreft die zeer specifiek is gericht op de beperking of de persoonlijke gesteldheid van de werknemer. De voorziening moet voor de werksituatie zijn bedoeld en de subsidie kan alleen verkregen worden indien vergoeding vanuit de AWBZ, Ziektekostenverzekering, etc. niet mogelijk is.

Wat is een niet-meeneembare werkvoorzieningen?

Een niet-meeneembare werkvoorzieningen kan aan werkgevers worden verstrekt. Dit betreft voorzieningen zoals een (aard en nagelvaste) aanpassing aan een machine, instrument of de bouwkundige omgeving van de werkplek.

Afhankelijk van de kosten van de aanpassing, en de waarde die een dergelijke voorziening heeft, kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Lees meer over werkplekaanpassingen

De jobcoach

Een jobcoach is iemand die op professionele basis hulp biedt van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, is gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. 

De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door: vanuit een onderzoekende houding de cliënt te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen, het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. 

Indien nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever. 

Jobcoaching heeft als doel om loonvormend werk met een loonwaarde en een arbeidsovereenkomst te bereiken. Om dit doel te bereiken is een onderdeel van het werk van de jobcoach de toeleiding naar werk, ook als dat op dat moment nog het karakter heeft van sociale activering of een voorschakeltraject. De sociale context bepaalt de lengte van het ontwikkelingstraject. Wanneer onbetaald werk geen perspectief biedt op betaald werk is het geen jobcoaching. 

Is er een baan gevonden? En geeft het UWV toestemming voor begeleiding van een jobcoach? Dan helpt de jobcoach minimaal een half jaar met inwerken. Hierna laat de jobcoach het UWV weten hoe het gaat. Vervolgens kan de jobcoach blijven begeleiden. 

Voor dienstbetrekkingen van 12 maanden of langer duurt de jobcoachperiode net als voorheen 6 maanden. Duurt de dienstbetrekking korter dan 12 maanden? Dan duurt de jobcoachperiode net zolang als de dienstbetrekking. Bijvoorbeeld: een dienstbetrekking duurt 8 maanden, dan duurt de jobcoachperiode ook 8 maanden. 

De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat het werk hierna zelfstandig kan worden uitgevoerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach na 3 jaar verlengd worden. Het UWV bekijkt dit per situatie.

Bent u op zoek naar een jobcoach? Wilt u meer informatie? Raadpleeg dan de website www.hulpbijarbeidsongeschiktheid.nl


Jobcoach en UWV


U kunt een jobcoach ook aanvragen bij het UWV. Men bepaalt óf en voor hoeveel uur u een jobcoach krijgt. U krijgt een half jaar lang begeleiding van de jobcoach. Daarna bekijkt het UWV ieder half jaar samen met u of u nog steeds begeleiding nodig hebt.
Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook