hulp na ongeval

Privacyverklaring

Veenstra Letselschade BV handelend onder de naam Hulp na Ongeval, gevestigd aan Stationsweg 46, 6861 EJ Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: http://www.hulpnaongeval.nl
Adresgegevens: Stationsweg 46, 6861 EJ Oosterbeek
Telefoonnummer: 088 – 456 01 23

Mark Veenstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Hulp na Ongeval, hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hulp na Ongeval verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening
 • Burgerlijke staat
 • Geboortedatum
 • Aanvullende informatie omtrent letselschade
 • Verzekeringen
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hulp na Ongeval verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Hulp na Ongeval analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Hulp na Ongeval volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hulp na Ongeval neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hulp na Ongeval) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hulp na Ongeval bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Uw gegevens worden gebruikt om uw hulpvraag te kunnen beantwoorden. Indien u besluit ons in te schakelen als belangenbehartiger wordt voor u een dossier aangemaakt waarin uw gegevens worden opgenomen. Indien u besluit geen gebruik te maken van onze dienstverlening worden geen gegevens opgeslagen en wordt uw aanvraag vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hulp na Ongeval verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hulp na Ongeval blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hulp na Ongeval gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hulp na Ongeval gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Hotjar
Naam: _hssc
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hulp na Ongeval en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hulp na Ongeval wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hulp na Ongeval neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Stappenplan letselschade

Stap 1: Gratis advies

Voor het beoordelen van uw recht op schadevergoeding zullen wij de situatie met u moeten bespreken. De details over het ontstaan van het ongeval moeten worden doorgenomen.
Afhankelijk van de omstandigheden kan dit kan telefonisch, bij ons op kantoor of bij u thuis.

Het adviesgesprek over schadevergoeding bij letselschade is gratis. Aan de hand van het gesprek wordt duidelijk of u een zaak heeft en bepaalt u of wij uw belangen mogen behartigen.

In de Wet is bepaald dat een aansprakelijke partij de kosten van rechtshulp moet vergoeden. Indien wij de schaderegeling voor u gaan verzorgen kost u dat niets. Wij zorgen ervoor dat de kosten op de tegenpartij verhaald worden.

Stap 2: Inschakelen van onze experts.

De rechtsbijstand wordt geboden door de letselschadespecialisten van Veenstra Letselschade. Inmiddels ruim 25 jaar actief als letselschade deskundigen. De specialisten zijn Register Expert Personenschade en als zodanig ingeschreven in het register van het NIVRE.

NIVRE betekent: Nederlands Instituut voor Register-Experts. Het NIVRE initieert en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening middels het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven Register-Experts te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit".

Stap 3: casemanagement.

Indien u kiest voor onze hulp na een ongeval zal onze letselschade expert uw belangen behartigen bij de schaderegeling met de aansprakelijke partij en u helpen bij het regelen van praktische zaken.

Allereerst zal de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Mocht er discussie ontstaan zal onze expert die voeren en ter onderbouwing van uw claim bewijs verzamelen. Bijvoorbeeld informeren bij getuigen, het proces-verbaal of het rapport van de arbeidsinspectie opvragen.

Indien de aansprakelijkheid vaststaat kan de expert in overleg met u de voor u de benodigde hulp of zorg regelen. Dit is maatwerk. Wij regelen de hulpverlening die past bij uw persoonlijke situatie. Hulp die bijdraagt aan zelfredzaamheid en herstel. Bij het regelen van de benodigde hulp en zorg wordt de aansprakelijke verzekeraar altijd betrokken. Zo voorkomen wij dat achteraf discussie ontstaat over de kosten.

Bij de schaderegeling verzorgt de expert voor u alle correspondentie en de noodzakelijke telefoongesprekken met de diverse instanties. Soms schakelt de aansprakelijke partij een schaderegelingsbureau in of een eigen buitendienst. In zo'n situatie zal onze expert bij het gesprek aanwezig zijn om u bij te staan.

Stap 4: budget regelen om onkosten te kunnen dragen

Nadat duidelijk is geworden welke hulp u nodig heeft zal onze expert vergoeding van de kosten vorderen bij de aansprakelijke verzekeraar.

Al naar gelang het verloop van uw herstel kan de expert gedurende de schaderegeling nieuwe voorschotten vorderen zodat u budget houdt om schade en kosten te kunnen dragen.

Stap 5: schaderegeling en schadebegroting

Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval zal bezien moeten worden of u uw werk weer kunt hervatten, of niet. Wij bieden ondersteuning bij de re-integratie en zullen de financiële gevolgen voor u in rekening brengen bij de aansprakelijke partij.

Ten behoeve van de schadebegroting is het is belangrijk dat u zoveel mogelijk zaken over uw letselschade documenteert. Bewaar bijvoorbeeld bonnen, afschriften en betaalwijzen, zodat u bewijs heeft van de gemaakte kosten. Bij arbeidsongeschiktheid zijn loonstroken en andere aan werk gerelateerde stukken belangrijk.

Wij maken overzichten van uw onkosten en zorgen voor de onderbouwing van alle schade die ontstaat.

Stap 6: Afwikkeling en nazorg

De looptijd van een schaderegeling wordt bepaald door de ernst van het letsel. Het herstel moet worden afgewacht voordat duidelijk is wat de gevolgen zijn ten aanzien van werk, huishouding en zelfwerkzaamheid.

Niet eerder dan nadat u weer volledig bent hersteld of duidelijk is met welke beperkingen u verder moet leven kan de schaderegeling worden afgerond.

Om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van het letsel op de lange termijn kan onze medisch adviseur een medische expertise aanvragen. Dit gaat in overleg met de medisch adviseur van de tegenpartij. Bij een expertise wordt onder andere gevraagd in welke mate er naar de mening van de specialist sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn.

Op basis van het medisch rapport kan de schade definitief worden berekend. Bij de afwikkeling van de schade bij langdurig of blijvend letsel wordt vooral gekeken naar de invaliditeit (hulpbehoefte in en om het huis) en arbeidsongeschiktheid.

Nadat de gevolgen zijn bepaald en de totale schade is vastgesteld moeten er afspraken worden gemaakt over de uitbetaling van de schade. Onze expert zal er bij de afwikkeling van de schade voor zorgdragen dat de afspraken goed worden vastgelegd (in een vaststellingsovereenkomst) en dat een eventuele belastinggarantie wordt opgesteld.

Indien er sprake is van een situatie waarbij er in de toekomst veranderingen kunnen optreden met schade tot gevolg zal dat in de afspraken (vaststellingsovereenkomst) worden vastgelegd. Als de situatie zich dan voordoet kunt u direct weer op onze hulp rekenen.

Arbeidsrecht

Een ongeval heeft niet alleen invloed op u, maar heeft ook gevolgen voor uw werk. Soms alleen voor u, maar vaak ook voor uw werkgever.

Een ongeval kan o.a. tot gevolg hebben dat u (langdurig) moet re-integreren, hetgeen zowel voor u als voor uw werkgever rechten en verplichtingen geeft. Advies daarbij is tegenwoordig van groot belang, ook omdat er veel wetten en regelingen op dat gebied zijn bijgekomen. Tijdig inschakelen van hulp op dat gebied door werkgever en werknemer kan veel problemen voorkomen.

Ook het functioneren op uw werk kan aanzienlijk beïnvloed worden door een ongeval.

Fysiek kunt u wellicht werkzaamheden niet meer zo goed of zo snel uitvoeren, maar ook de concentratie of energie op de werkvloer kan verminderen. Dat leidt geregeld tot discussies met werkgevers en in gevallen ook tot onnodige en vervelende procedures.

Inschakeling van bijstand door advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht is dan van groot belang. Vaak kan nog in overleg gekomen worden tot een normalisering van de relatie en in gevallen waarin niet meer samen verder kan worden gegaan, kan een regeling getroffen worden of dient er uiteindelijk in uw belang geprocedeerd te worden met als doel een oplossing die tegemoet komt aan uw gevoel en in lijn is met uw rechten.

Ook kan het zijn dat uw werkgever de schade die zij lijdt als gevolg van een ongeval dat door een ander is veroorzaakt wil verhalen op die partij. De wet biedt daarbij mogelijkheden.

Wij bieden u Hulp met Arbeidsrecht.  Wij hebben daartoe contact met advocaten die zijn aangesloten bij de specialisatievereniging. De kwaliteit is daarmee gewaarborgd en met hen kunnen passende afspraken gemaakt worden over de wijze waarop hulp kan worden geboden en de kosten die daarvoor moeten worden vergoed.

Heeft u behoefte aan Hulp met Arbeidsrecht? Neem dan nu contact op met onze helpdesk via 088 - 456 0123.

 

Direct hulp

Letselschade?  Bel nu 088-4560123 of stuur ons een bericht.

Gratis en geheel vrijblijvend telefonisch advies.
Direct contact met een letselschadespecialist.

Hulp in de buurt

Heeft u een ongeluk gehad? Maak gebruik van onze partners. Via de postcodezoekmachine vindt u hulp. Bijvoorbeeld thuiszorg, ambulante begeleiding, fysiotherapeuten, traumaverwerking of hulp bij re-integratie.

Onze partners werken regionaal of landelijk. Vul uw woonplaats of postcode in en u vindt hulp in uw buurt. In het zoekresultaat krijgt u eerst de partijen die landelijk werken, vervolgens de dienstverleners in uw regio.

Re-integratie

aCopyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook