hulp na ongeval

Voorwaarden Netwerkpartners

Voorwaarden Netwerkpartners

Met het bieden van hulpnaongeval.nl proberen we slachtoffers in een vroeg stadium wegwijs te maken in de wereld van recht en regelgeving en zo te voorzien in hun behoefte aan informatie en kwalitatieve dienstverlening. 

Ons doel is een informatief platform met verschillende soorten instanties en dienstverleners die behulpzaam kunnen zijn in de verschillende fases na een ongeval.

Biedt u hulp na een ongeval? Dan bieden wij u op basis van de onderstaande voorwaarden graag een profielpagina aan zodat u in aanvulling op onze algemene informatie mensen kunt informeren over de dienstverlening die u kunt bieden.


Algemene voorwaarden netwerkpartners

Definities

 1. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V.: de beheerder van de website en leverancier van de service
 2. De netwerkpartner: de natuurlijke of rechtspersoon die met Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. een overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Algemene voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Account: de online omgeving welke door Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. aan de netwerkpartner ter beschikking wordt gesteld.
 5. Service: de door de netwerkpartner, tegen betaling, afgenomen profielpagina en bereikbaarheidsdienst.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. en de netwerkpartner krachtens welke Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. de service zal uitvoeren.
 7. Website: www.hulpnaongeval.nl.

Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. en alle overeenkomsten tussen Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. en de natuurlijke en/of rechtspersoon (hierna te noemen: “de  netwerkpartner”) die zich registreert op www.hulpnaongeval.nl (hierna te noemen: “de website”).
 2. Eventuele door de netwerkpartner aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst.

Registratie op de website en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De netwerkpartner gaat de overeenkomst met Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. aan door zich te registreren via het registratieformulier op de website waarbij de netwerkpartner akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en specificaties van de service. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zal de registratie van de netwerkpartner elektronisch bevestigen waarbij de netwerkpartner wordt gevraagd de aanmelding en zijn e-mailadres te accorderen. Pas na akkoord met de registratie en betaling zal de service aan de netwerkpartner worden geleverd.
 2. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand na elektronische bevestiging daarvan door Informatie en Dienstverlening Beheer B.V..
 3. De netwerkpartner staat in voor de juistheid van de door hem bij registratie opgegeven gegevens. De netwerkpartner zal Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in gegevens welke voor Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. relevant kunnen zijn.
 4. De netwerkpartner moet voldoen aan de voor diens beroepsgroep geldende kwaliteitseisen op het gebied van permanente educatie en werkervaring en, indien aanwezig,  te zijn ingeschreven in het daarbij voor diens beroepsgeroep geldende register.
 5. De netwerkpartner moet daadwerkelijk werkzaam zijn  in de gekozen rubriek en in staat zijn de aangeboden dienst te leveren.
 6. De dienstverlening mag uitsluitend door daartoe gekwalificeerde medewerkers worden uitgevoerd.
 7. De netwerkpartner dient te zijn aangesloten bij een voor diens beroepsgroep relevante beroepsorganisatie.
 8. De netwerkpartner moet een klachtenprotocol hanteren.
 9. De netwerkpartner dient middels beschreven procedures een adequate en operationele bedrijfsvoering van de eigen organisatie te garanderen.
 10. De netwerkpartner dient het logo van hulpnaongeval.nl met een link naar de website op zijn website te voeren.
 11. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, de netwerkpartner te weigeren.
 12. Indien De netwerkpartner fouten of onvolkomenheden in of op de website aantreft, zal de netwerkpartner zijn best doen deze onder de aandacht van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. te brengen.
 13. De overeenkomst, met uitzondering van de Algemene Voorwaarden, kan slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

Accounts

 1. Tijdens registratie kiest de netwerkpartner een gebruikersnaam en een wachtwoord: de inloggegevens. Met deze inloggegevens kan de netwerkpartner inloggen in zijn account.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de netwerkpartner een goed wachtwoord  te kiezen. Daarnaast dient de netwerkpartner zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Het is de netwerkpartner niet toegestaan zijn wachtwoord aan derden te verstrekken.
 3. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat een de netwerkpartner die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die de netwerkpartner is. Alles wat onder de  gebruikersnaam gebeurt, gebeurt onder verantwoordelijkheid en risico van de netwerkpartner.
 4. De netwerkpartner dient Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. op de hoogte te stellen indien de netwerkpartner vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zal in dergelijke gevallen doeltreffende maatregelen nemen.
 5. De netwerkpartner heeft geen eigen rechten op de account. Dit blijft te allen tijde onder het beheer en de zeggenschap van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V..
 6. Het is de netwerkpartner niet toegestaan het account te verhuren, te verkopen of andere handelingen met betrekking tot de account te verrichten die nadelig zijn voor Informatie en Dienstverlening Beheer B.V..
 7. De netwerkpartner vrijwaart Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. voor aanspraken van derden wegens vermeende schending van hun rechten door het gebruik van het account.

Uitvoering van de service

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 3 zal Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zo spoedig mogelijk de service uitvoeren conform de elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. dat de service naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de service dit vereist, heeft Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De netwerkpartner is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de service mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de netwerkpartner er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan  de netwerkpartner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de service, tijdig worden verstrekt.
 5. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. heeft het recht de geleverde service (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de netwerkpartner ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Prijzen

 1. Op basis van de inschrijving wordt een offerte uitgebracht. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zal de netwerkpartner, via de website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 3 (drie) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. De netwerkpartner heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Alle voor Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van de netwerkpartner, mits deze niet aan de netwerkpartner te wijten zijn.

Gebruiksvoorwaarden van de service

 1. De netwerkpartner zal geen informatie publiceren of aanbieden via de service die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden.
 2. De netwerkpartner is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die hij publiceert of aanbiedt via de service. De netwerkpartner zal Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden welke verband kunnen houden met de overeenkomst.
 3. Bij herhaaldelijke klachten over de door de netwerkpartner aangeboden informatie is Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 4. De netwerkpartner vrijwaart Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de netwerkpartner lijdt door een ingrijpen van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. in het kader van de klachtenprocedure.
 5. Het is De netwerkpartner niet toegestaan de service te wederverkopen en/of te verhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 6. De netwerkpartner is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens bij het gebruik van de service.

Beschikbaarheid van de Service

 1. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de website te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen met de netwerkpartner. 


COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...


Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook