Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

De (redelijke) kosten van rechtsbijstand moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Dit recht op vergoeding van de kosten van juridische bijstand is in de Wet geregeld. Het betreft een onderdeel van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Omdat de Wet bepaalt dat u recht heeft op vergoeding van de kosten adviseren wij u geen bijstand te vragen op basis van no-cure no-pay.

Bij no-cure no-pay moet u betalen vanuit de schadevergoeding die voor u wordt geclaimd. De schadevergoeding die kan worden geclaimd bestaat uit een vergoeding van de directe kosten die u als gevolg van het ongeval heeft of de schade die ontstaat omdat u niet meer kunt werken.  Waarom zou u inleveren van uw schadevergoeding als uw schade kosteloos verhaald kan worden?

Verwacht men discussies of problemen met de erkenning van aansprakelijkheid en krijgt u het advies een no-cure no-pay overeenkomst aan te gaan, vraag dan bij een Register Expert om een second opinion.

Artikel 6:96 BW

Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking

  1. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht
  2. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid
  3. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.
Sluiten