Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Algemene voorwaarden Hulp in de Buurt

Definities

 1. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V.: de beheerder van de website en leverancier van de service
 2. De deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. een overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Algemene voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Account: de online omgeving welke door Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. aan de deelnemer ter beschikking wordt gesteld.
 5. Service: de door de deelnemer afgenomen profielpagina en bereikbaarheidsdienst.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. en de deelnemer krachtens welke Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. de service zal uitvoeren.
 7. Website: www.hulpnaongeval.nl.

Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. en alle overeenkomsten tussen Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. en de natuurlijke en/of rechtspersoon (hierna te noemen: “de  deelnemer”) die zich registreert op www.hulpnaongeval.nl (hierna te noemen: “de website”).
 2. Eventuele door de deelnemer aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst.

Registratie op de website en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De deelnemer gaat de overeenkomst met Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. aan door zich te registreren via het registratieformulier op de website waarbij de deelnemer akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en specificaties van de service. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zal de registratie van de deelnemer elektronisch bevestigen waarbij de deelnemer wordt gevraagd de aanmelding en zijn e-mailadres te accorderen. Pas na akkoord met de registratie zal de service aan de deelnemer worden geleverd.
 2. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand na elektronische bevestiging daarvan door Informatie en Dienstverlening Beheer B.V..
 3. De deelnemer staat in voor de juistheid van de door hem bij registratie opgegeven gegevens. De deelnemer zal Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in gegevens welke voor Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. relevant kunnen zijn.
 4. De deelnemer moet voldoen aan de voor diens beroepsgroep geldende kwaliteitseisen op het gebied van permanente educatie en werkervaring en, indien aanwezig, te zijn ingeschreven in het daarbij voor diens beroepsgeroep geldende register.
 5. De deelnemer moet daadwerkelijk werkzaam zijn in de gekozen rubriek en in staat zijn de aangeboden dienst te leveren.
 6. De dienstverlening mag uitsluitend door daartoe gekwalificeerde medewerkers worden uitgevoerd.
 7. De deelnemer dient te zijn aangesloten bij een voor diens beroepsgroep relevante beroepsorganisatie.
 8. De deelnemer moet een klachtenprotocol hanteren.
 9. De deelnemer dient middels beschreven procedures een adequate en operationele bedrijfsvoering van de eigen organisatie te garanderen.
 10. De deelnemer dient een link naar diens profielpagina op de website hulpnaongeval.nl op zijn website te voeren.
 11. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, de deelnemer te weigeren.
 12. Indien de deelnemer fouten of onvolkomenheden in of op de website aantreft, zal de deelnemer zijn best doen deze onder de aandacht van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. te brengen.
 13. De overeenkomst, met uitzondering van de Algemene Voorwaarden, kan slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

Accounts

 1. Tijdens registratie kiest de deelnemer een gebruikersnaam en een wachtwoord: de inloggegevens. Met deze inloggegevens kan de deelnemer inloggen in zijn account.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer een goed wachtwoord  te kiezen. Daarnaast dient de deelnemer zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn wachtwoord aan derden te verstrekken.
 3. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat een de deelnemer die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die de deelnemer is. Alles wat onder de gebruikersnaam gebeurt, gebeurt onder verantwoordelijkheid en risico van de deelnemer.
 4. De deelnemer dient Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. op de hoogte te stellen indien de deelnemer vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zal in dergelijke gevallen doeltreffende maatregelen nemen.
 5. De deelnemer heeft geen eigen rechten op de account. Dit blijft te allen tijde onder het beheer en de zeggenschap van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V..
 6. Het is de deelnemer niet toegestaan het account te verhuren, te verkopen of andere handelingen met betrekking tot de account te verrichten die nadelig zijn voor Informatie en Dienstverlening Beheer B.V..
 7. De deelnemer vrijwaart Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. voor aanspraken van derden wegens vermeende schending van hun rechten door het gebruik van het account.

Uitvoering van de service

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 3 zal Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zo spoedig mogelijk de service uitvoeren conform de elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. dat de service naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de service dit vereist, heeft Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De deelnemer is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de service mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de deelnemer er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan  de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de service, tijdig worden verstrekt.
 5. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. heeft het recht de geleverde service (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de deelnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden van de service

 1. De deelnemer zal geen informatie publiceren of aanbieden via de service die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die hij publiceert of aanbiedt via de service. De deelnemer zal Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden welke verband kunnen houden met de overeenkomst.
 3. Bij herhaaldelijke klachten over de door de deelnemer aangeboden informatie is Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 4. De deelnemer vrijwaart Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de deelnemer lijdt door een ingrijpen van Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. in het kader van de klachtenprocedure.
 5. Het is deelnemer niet toegestaan de service te wederverkopen en/of te verhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens bij het gebruik van de service.

Beschikbaarheid van de Service

 1. Informatie en Dienstverlening Beheer B.V. zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de website te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen met de deelnemer.
Sluiten