Skip links

Wet Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter legt een aantal (strenge) verplichtingen op aan de werkgever en de werknemer in de situatie dat er sprake is van langdurig ziekteverzuim.  In de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (de WIA) zijn strenge bepalingen opgenomen ten aanzien van het toekennen van de uitkering.

De bepalingen komen er in hoofdlijnen op neer dat de re-integratie van de zieke medewerker intensief  moet worden opgepakt. Werkgever en werknemer moeten aantoonbaar meer doen dan “helemaal uitzieken” voordat het werk wordt hervat.

Indien de werkgever of de medewerker de bij hen neergelegde verantwoordelijkheid voor de re-integratie in de eerste twee jaar van het arbeidsverzuim niet voldoende waarmaakt, heeft dat direct financiële consequenties. Een langere periode van loondoorbetaling, het weigeren van de WIA beoordeling of een korting op de WIA uitkering.

Door de Wet WIA premiedifferentiatie zal een werkgever van een arbeidsongeschikt geraakte medewerker een belangrijk deel van de WIA WGA-uitkering in de eerste 10 uitkeringsjaren in rekening gebracht krijgen.

UWV beoordeeld of partijen zich gedurende de eerste 2 jaar van het ziekteverzuim wel aantoonbaar en voortvarend hebben ingespannen voor de re-integratie.  De Wet Verbetering Poortwachter kent strenge regels en financiële consequenties als de verzuimbegeleiding niet (voldoende) is verzorgd.

Om het verzuimbeleid op een goede en efficiënte manier uit te voeren, heeft Menea trainingen op het gebied van verzuimbegeleiding ontwikkeld. Deze trainingen zijn afgestemd op de situatie en het verzuimbeleid van de opdrachtgever, altijd uitgaande van een correcte uitvoering van de Wet poortwachter.

Na het volgen van een training verzuimbegeleiding zijn de medewerkers (leidinggevenden of medewerkers P&O) in staat de Wet poortwachter goed ten uitvoer te brengen

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp