Skip links

Arbeidsongeschiktheid

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering


Wanneer u door ziekte of letsel niet meer kunt werken, of veel minder aan kunt, dan heeft dat gevolgen voor uw inkomen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u de inkomensschade opvangen.

Er zijn verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor een goed advies over de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering in uw situatie, kunt u het best een assurantieadviseur raadplegen.

  1. De arbeidsongeschiktheidsverzekering
  2. De WGA hiaat verzekering
  3. De WIA excedent verzekering
  4. De woonlastenverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is vooral belangrijk voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid vanuit sociale verzekeringen, zoals de WIA.

Wanneer u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of door ziekte, biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering een periodieke uitkering tot maximaal 65 of 67 jaar.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert bij arbeidsongeschiktheid een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent.

Het is gebruikelijk dat er bij arbeidsongeschiktheid een bepaalde wachttijd van toepassing is. In die periode zal dan geen uitkering plaatsvinden.

Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan zal er ook een gedeeltelijke uitkering plaatsvinden. Er volgt dan een uitkering op basis van een percentage van het afgesproken (verzekerde) bedrag.

De hoogte van de uitkering wordt dan volgens in de polis vastgelegde afspraken (voorwaarden) bepaald.

De WGA-hiaatverzekering

Wanneer u als werknemer arbeidsongeschikt raakt heeft u gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling dan wel recht op een uitkering krachtens de Ziektewet.

Indien u na deze periode nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de WGA uitkering vanuit de WIA. Dit heeft gevolgen voor uw inkomen.

Wat is de hoogte van een WGA loongerelateerde uitkering?

De WGA uitkering is meestal eerst een  loongerelateerde uitkering en daarna volgt een vervolguitkering. De loongerelateerde uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon.

Hieraan zijn echter grenzen gesteld. Het bedrag dat maximaal als “laatstverdiende loon” kan worden aangehouden is hooguit het door de overheid vastgestelde maximale dagloon.

Hoelang duurt een WGA loongerelateerde uitkering?

De duur van de WGA loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De termijn is gelijk aan die van de WW. De maximale duur is 3 jaar en 2 maanden. Na afloop van de voor u geldende periode wordt beoordeeld welke WGA vervolguitkering u krijgt.

Wat is de hoogte van een WGA vervolguitkering?

Voor het bepalen van de hoogte van de vervolguitkering wordt eerst door UWV bepaald wat u met uw beperkingen nog zou kunnen verdienen.

Als het u lukt om minstens 50% van dat door UWV vastgestelde inkomen te verdienen, dan krijgt u een vervolguitkering van 70% van uw laatstverdiende loon. Verdient u niets, of minder dan 50% van het door UWV vastgestelde bedrag dan krijgt u een vervolguitkering op basis van het vastgestelde percentage, berekend over het minimumloon. Dat geeft een enorme terugval in inkomen.

Indien uw inkomen niet boven het maximale dagloon uitkomt kunt u zich met de WGA- hiaatverzekering verzekeren van een aanvulling op de WGA- vervolguitkering zodat uw inkomen er niet verder op achteruit gaat dan tot 70% van uw laatstverdiende loon.

De WIA- exedentverzekering

De hoogte van een uitkeringen op grond van de WIA wordt mede bepaald door de hoogte van het laatst verdiende loon. Aan het bedrag dat als laatst verdiende loon voor een berekening wordt gebruikt zijn grenzen gesteld. Voor mensen met een wat hoger inkomen kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Het bedrag dat maximaal als “laatstverdiende loon” kan worden aangehouden wordt begrenst door het door de overheid vastgestelde maximale dagloon. Dit bedrag wordt periodiek vastgesteld.

Indien u aanzienlijk meer verdient dan het maximum dagloon, dan zal een WIA uitkering fors lager uitvallen dan 75% van uw laatstverdiende loon.

Met de WIA-excedentverzekering kun u zich verzekeren van een uitkering over dat deel van uw inkomen dat boven het maximumdagloon uitkomt.

De Woonlastenverzekering

Met een woonlastenverzekering kunt u zich verzekeren van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid waarmee u in staat bent (een deel van) de vaste lasten te betalen. Het is vaak ook mogelijk onvrijwillige werkloosheid mee te verzekeren.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp