Skip links

Welke schade moet vergoed worden

Nadat aansprakelijkheid is erkend kan gestart worden met het vaststellen van de schade.

Bij letselschade gaat het om de financiële gevolgen van een beschadigde gezondheid. Van reiskosten voor doktersbezoek tot en met een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan; smartengeld. Onderstaand vindt u voorbeelden van onkosten en schadeposten die in de situatie van letselschade vaak gevorderd kunnen worden.


Geneeskundige kosten:

Afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft gesloten zijn er behandelingen of voorzieningen die wel of juist niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De ziektekosten die u zelf moet betalen zijn een schadepost. Denkt u ook aan het eigen risico van de zorgverzekering.

Reiskosten:

Deze ontstaan wanneer u voor de behandeling van uw letsel naar een arts of therapeut moet. Ook de kosten die ontstaan voor een bezoek aan de bedrijfsarts vallen hier onder. Indien u ten behoeve van uw behandeling moet reizen heeft u recht op reiskostenvergoeding. Dat kan een kilometervergoeding zijn, maar natuurlijk ook de kosten van taxivervoer wanneer u daar gebruik van moet maken. Denk ook aan de reiskosten die gezinsleden maken om bij u op bezoek te komen in het ziekenhuis of de revalidatie instelling.

Huishoudelijke hulp:

De kosten van noodzakelijk geworden huishoudelijke hulp moeten meestal worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om de kosten van een particuliere hulp of thuiszorg. Ook de hulp die vrienden, familie en of gezinsleden verlenen (mantelzorg) komt voor vergoeding in aanmerking.

Hulpmiddelen/ aanpassingen:

Bij ernstig letsel ontstaan soms kosten voor bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel of protheses. Soms moet een woning worden aangepast, is er aangepast bestek of keukengerei nodig of moet een auto worden aangepast. U kunt bij uw gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO) onder andere voorzieningen aanvragen op het gebied van wonen en vervoer. De gemeente kan een eigen bijdrage in rekening brengen.  Er zijn echter veel zaken die niet worden vergoed. De eigen bijdrage vanuit de Wmo of de kosten zijn een schadepost.

Uitbesteden van klussen en onderhoud:

Wanneer u vanwege de ontstane beperkingen niet meer zelf (alle) klusjes in en om het huis kunt doen of uw tuin niet meer kan onderhouden, dan kan meestal een vergoeding worden geclaimd voor de hulp die u moet inschakelen. Dat kan gaan om de kosten voor een professional, maar er kan ook aanspraak gemaakt worden op een redelijke vergoeding voor een vriend, kennis of buurtgenoot die helpt.

Verlies van inkomen/ gemiste promotie/ pensioenschade:

Denkt u aan de situatie dat uw werkgever uw loon niet volledig doorbetaald gedurende het ziekteverzuim. Denkt u ook aan schade door het wegvallen van een onkostenvergoeding (wanneer daar feitelijk geen kosten tegenover stonden), of de schade die ontstaat wanneer u de leaseauto moet inleveren of de vergoeding voor de kinderopvang kwijtraakt.

Wanneer u door een ongeval beperkt raakt kan dat gevolgen hebben voor uw carrière. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid komt de WIA in beeld. Uw inkomen valt dan een fors stuk terug.

Een achteruitgang in inkomen of een gemiste promotie kan een aantasting van uw pensioen betekenen.

Bij het regelen van uw schade wordt het verschil tussen het inkomen dat u voor het ongeval verdiende/ had kunnen verdienen en het inkomen dat u na het ongeval nog heeft vastgesteld. Dit verschil is (wanneer dat door het ongeval is veroorzaakt) een schadepost die vergoed moet worden.

Studievertraging:

Door een ongeval kan er een vertraging ontstaan in de opleiding die iemand volgt. Studievertraging zorgt ervoor dat iemand pas later dan gepland kan gaan werken. Dat heeft financiële consequenties. Studievertraging door een ongeval is letselschade. Het doet er daarbij niet toe of iemand op de basisschool zit of op de universiteit.  Des te hoger de opleiding die het slachtoffer volgt, des te groter de schade.

Smartengeld:

Wanneer u gewond raakt door een ongeval heeft u recht op smartengeld. Smartengeld is een geldbedrag dat uw pijn, verdriet, angst en ongemakken enigszins moet goedmaken. Dat wat u is aangedaan zal op deze wijze vergoed moeten worden.

De belangrijkste factor bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld is de aard en de ernst van het letsel.  Het uitgangspunt hierbij is des te invaliderender het letsel  is, des te hoger  het smartengeld zal behoren te zijn.

De pijn die een slachtoffer lijdt en wellicht gedurende de rest van zijn of haar leven zal ondervinden moet tot uiting komen in de hoogte van het smartengeld. Dit is niet altijd even makkelijk om te waarderen. Pijn is een ervaring en  verschilt van mens tot mens.

Met de  duur van het herstel moet ook rekening gehouden worden. Een slachtoffer dat bijvoorbeeld binnen 10 weken hersteld van een beenbreuk zal een andere smartengeld vergoeding krijgen dan een slachtoffer met een beenbreuk waarbij de revalidatie maanden of langer  duurt.

De toekomst is ook van belang bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Hoe zal iemand verder door het leven moeten. Als er sprake is van blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen dan behoort dat een andere waardering te krijgen dan wanneer iemand uiteindelijk volledig is hersteld.

Bij de factor “toekomst”  wordt ook gekeken wat de invloed van een blijvend letsel  is op het leven van het slachtoffer. Denk bijvoorbeeld aan de impact van handletsel in de situatie dat men bepaalde handelingen uitsluitend met de rechter of linker hand behoort  te doen, en dat vanwege het letsel niet meer kan.

De leeftijd van het slachtoffer weegt ook mee in de bepaling van de hoogte van het smartengeld. Indien een jong persoon letsel oploopt en  de rest van zijn of haar leven geconfronteerd wordt met de gevolgen daarvan lijtt dat een andere waardering van het smartengeld dan in de situatie dat iemand ouder is.

Indien er vertraging is bij de afwikkeling van schade kan dat aanleiding zijn om daarvoor compensatie te bieden in de hoogte van het smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding ter compensatie van pijn, beperkingen, ongemak en gederfde levensvreugde. De mate waarin een slachtoffer zich hiervan bewust is draagt ook bij aan de hoogte van het smartengeld. Dit komt voor in de situatie van comapatiënten.

Bij schade als gevolg van overlijden (overlijdensschade) zijn er natuurlijk de kosten van de begrafenis. Maar er is meer. Denkt u ook aan schade in verband met het weggevallen van levensonderhoud in de ruimste zin van het woord. Bijvoorbeeld wanneer er een inkomen wegvalt of wanneer het huishouden moet worden overgenomen.

Indien een slachtoffer na een ongeval nog enige tijd in leven is ontstaat er een overlapping met letselschade. U treft hiervan voorbeelden aan op deze pagina.


Kosten van de uitvaart: 
De kosten van de begrafenis of crematie (de uitvaart) moeten worden vergoed. Indien er een uitvaartverzekering is gesloten kunnen de kosten die niet door deze verzekering worden vergoed meestal als schade worden gevorderd.

Derving van levensonderhoud:
Met een inkomen wordt voorzien in het levensonderhoud van het gezin. Als een inkomen door een overlijden wegvalt kan de aansprakelijke partij erop worden aangesproken dat de nabestaanden hetzelfde niveau van levensonderhoud moeten behouden als voor het ongeval. Iedereen die door het slachtoffer in zijn of haar onderhoud werd voorzien, komt hiervoor in aanmerking.

Affectie schade:
Sinds 1 januari 2019 hebben nabestaanden recht op een vergoeding (smartengeld) als hun naaste om het leven komt  door de schuld van iemand anders. Dit is bepaald in de Wet Affectieschade. In de Wet is een vergoeding geregeld voor een vaste “kring” van naasten:

  • Ouders
  • Kinderen
  • Partners, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerden
  • Zorgrelaties: bijvoorbeeld pleegouders, of duurzame zorg door grootouders

Overzicht bedragen affectieschade: 

 

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp